Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1.  Autowas- en Poetsbedrijf: Clean Up Carwash B.V.
 • 1.2.  Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het Autowas- en poetsbedrijf.
 • 1.3.  Voertuig: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst van het Autowas- en poetsbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Autowas- en poetsbedrijf op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
 • 2.2.  Op verzoek van Cliënt zal kosteloos een kopie van deze algemene voorwaarden worden verstrekt.
 • 2.3.  Deze algemene voorwaarden bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand van Autowas- en poetsbedrijf en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • 2.4.  Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden die eventueel door Cliënt worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Autowas- en poetsbedrijf hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de cliënt van de hand.
 • 2.5.  Van deze algemene voorwaarden kan slecht worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen het Autowas- en poetsbedrijf en Cliënt.
 • 2.6.  Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 3 – Uitleg gebruik wasstraat

 • 3.1. Indien de cliënt geen ervaring heeft met het gebruik van de wasstraat dient deze dit aan te geven aan de medewerker die op dat moment de cliënt assisteert. De medewerker zal de cliënt wijzen op de instructies die nodig zijn voor correct gebruik van de apparatuur en het behalen van een bevredigend resultaat van de wasbeurt.

Artikel 4 – Instructies

  • 4.1. Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden bij de ingang van de Autowas- en poetsstraat en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het Autowas-en poetsbedrijf mondeling of middels gebaren worden gegeven.

Artikel 5 – Geschiktheid van het voertuig, bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de Autowas- en poetsstraat als het voldoet aan de volgende eisen:

   • 5.1. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indienuitdrukkelijk door het Autowas- en poetsbedrijf is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
    De op de Autowas- en poetsstraat aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte en lengte) mogen niet worden overschreden.
    Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten-en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.
   • 5.2. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf om advies te vragen zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bv. modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de was- of poetsbehandeling bij een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf te melden.

Artikel 6 – Schoongarantie

   • 6.1. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer en krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 7 – Schade

    • 7.1.  Het Autowas- en poetsbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg schade of gederfde winst.
    • 7.2.  Het Autowas- en poetsbedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
    • 7.3.  Cliënt is aansprakelijk voor schade bij eigen voertuig, bij het Autowas- en poetsbedrijf of bij andere gebruikers, wanneer cliënt de instructies niet opvolgt en of een ongeschikte dienst laat uitvoeren aan zijn of haar voertuig.
    • 7.4.  Schade, waarvoor cliënt meent dat het Autowas- en poetsbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van de het Autowas- en poetsbedrijf aan een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf te worden gemeld.
    • 7.5.  Het Autowas- en poetsbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het Autowas- en poetsbedrijf geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het Autowas- en poetsbedrijf.
    • 7.6.  Indien cliënt van mening is dat het Autowas- en poetsbedrijf aansprakelijk is, wordt er om te achterhalen of het Autowas- en poetsbedrijf daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de schade, een procedure opgesteld. Voor deze schadeprocedure moet de cliënt de schade aanmelden en o.a. de contactgegevens verstrekken aan het Autowas- en poetsbedrijf. Deze aanvraag wordt verstuurd naar een door het Autowas- en poetsbedrijf aangewezen schade expertisebedrijf. Beiden partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van het Autowas- en poetsbedrijf. Cliënt en het Autowas-en poetsbedrijf volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van het Autowas-en poetsbedrijf te vragen.

Artikel 8 – Overmacht

    • 8.1. In geval van overmacht is het Autowas- en poetsbedrijf niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die het Autowas- en poetsbedrijf niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Autowas- en poetsbedrijf door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet instaat is haar diensten te verrichten.

Artikel 9 – Aanbiedingen

    • 9.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij het aanvaarden van een vrijblijvende aanbieding behoudt het Autowas en poetsbedrijf zich het recht om binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, haar aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken. Enige mondelinge toezeggingen verbinden het Autowas- en poetsbedrijf alleen nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Het Autowas- en poetsbedrijf kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen, dan wel redelijkerwijs had kunnen verwachten dat een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen van de cliënt. Aanvullingen en/of wijzigingen zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Weigeren van klanten

    • 10.1. Het Autowas- en poetsbedrijf kan een (potentiële) cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een ander redelijke grond bestaat.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

    • 11.1.  Cliënt gaat bij acceptatie van offerte en/of bij het sluiten van een overeenkomst akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Auto-was en poetsbedrijf.
    • 11.2.  De persoonsgegevens van cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier) worden door het Autowas- en poetsbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de wet op Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp).
    • 11.3.  Aan de hand van deze verwerking kan het Autowas- en poetsbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens cliënt nakomen, cliënt een optimale service verlenen, hen tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld ten behoeve van direct marketingactiviteiten.
    • 11.4.  Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeven van direct mailingactiviteiten wordt het eventueel door cliënt bij het Autowas- en poetsbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.
    • 11.5.  Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Artikel 12 – Klachten

     • 12.1. In geval van een klacht of indien het was resultaat niet is zoals cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het was resultaat door het Autowas- en poetsbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op eenmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door het Autowas- en poetsbedrijf wordt gekozen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

     • 13.1. Op deze voorwaarden en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 14 – Geschillen

14.1. Geschillen naar aanleiding van rechtshandelingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

Klantenservice

8

Artikel 15 – Algemeen

2. Abonnementen

 1. 15.1.  In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met Clean Up Carwash een Abonnementsovereenkomst heeft afgesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen Clean Up Carwash en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven. Wasstraat: Een door Clean Up Carwash geëxploiteerde wasstraat in Nederland.
 2. 15.2.  Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en Clean Up Carwash.
 3. 15.3.  Clean Up Carwash behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Clean Up Carwash stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt, per mail dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. Clean Up Carwash mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee Clean Up Carwash van eventuele wijzigingen in adres, e- mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt.

Artikel 16 – Inhoud abonnement onbeperkt

 1. 16.1.  Het Abonnement is voertuig gebonden, niet overdraagbaar en alleen bestemd voor particuliere klanten. Als bewijs van het Abonnement kan Clean Up Carwash uw kenteken handmatig invoeren of uw kenteken wordt herkent door de camera.
 2. 16.2.  Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement.
 3. 16.3.  Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen van Clean Up Carwash.
 4. 16.4.  Clean Up Carwash behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd.
 5. 16.5.  De Fair Use Policy (FUP) is een oude benaming voor wat we nu noemen: normaal consumentengebruik.

Klantenservice

9

U kunt naar hartenlust uw auto wassen, zolang het door u gebruikte wassingen over langere periodes gemeten niet hoger is dan 3 maal het gemiddeld aantal wassingen door houders van het desbetreffende Clean Up Carwash abonnement. De beoordeling of u overeenkomstig deze norm hebt gehandeld, ligt geheel bij Clean Up Carwash. Bij een meer dan 3 maal gemiddeld gebruik wordt u daarover door Clean Up Carwash geïnformeerd. Als u meer dan 3 maal het gemiddeld gebruik van andere gebruikers van dezelfde Dienst overschrijdt, is Clean Up Carwash bij voortzetting van dit excessief gebruik gerechtigd het gebruik dat boven de normen ligt, alsnog in rekening te brengen of het abonnement te beëindigen.

Artikel 17 – Duur van het abonnement

 1. 17.1.  Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van drie kalendermaanden. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt totdat het abonnement volgens artikel 18 wordt opgezegd.
 2. 17.2.  Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 18.1 en 18.2.
 3. 17.3.  Indien een Abonnement is opgezegd conform artikel 18.1 en 18.2 en de voormalig Abonnee wil binnen een termijn van één jaar na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal drie kalendermaanden en is naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag van € 75,- aan administratiekosten verschuldigd welke bij de eerste maandelijkse incasso wordt verrekend.

Artikel 18 – Opzeggen abonnement

 1. 18.1.  Een Abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden en een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging kan via de website/schriftelijk gedaan worden, tegen het einde van de kalendermaand.
 2. 18.2.  Opzeggen kan door: Een schrijven te richten aan: Clean Up Carwash BV, t.a.v. Afdeling Administratie, De Koumen 32, 6433 KD Hoensbroek. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per mail. Tevens kan het abonnement ook via de website worden opgezegd.
 3. 18.3.  Clean Up Carwash behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:Clean Up Carwash onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van het Clean Up Carwash abonnement, niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 20.
 4. 18.4.  Indien het Abonnement op grond van Artikel 18.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden is nog niet verstreken, is de

Klantenservice

10

Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

18.5. In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 18.3 is opgezegd, behoudt Clean Up Carwash zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

Artikel 19 – Prijzen

 1. 19.1.  Clean Up Carwash behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. Clean Up Carwash stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per mail dan wel per post op de hoogte.
 2. 19.2.  Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. 19.3.  Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 4. 19.4.  Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

Artikel 20 – Betaling

 1. 20.1.  Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt (met uitzondering van het eerste termijn) maandelijks via automatische incasso afgeschreven door één door Clean Up Carwash gekozen derde partij van de door Abonnee opgegeven bankrekening. Het gehele bedrag van het gekozen programma dient de eerste maand, online via Ideal te worden betaald. Vanaf de tweede maand zal een automatische incasso plaatsvinden.Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen.
 2. 20.2.  Door ondertekening van de Abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee Clean Up Carwash, dan wel een door Clean Up Carwash aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.
 3. 20.3.  De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats op de 28e van elke maand of op de eerstvolgende werkdag na de 28e.
 4. 20.4.  Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van een Wasstraat te voldoen.
 5. 20.5.  Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Clean Up Carwash zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het Clean Up Carwash Abonnement buiten werking te stellen. Het Clean Up Carwash Abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld over heeft gemaakt op de bankrekening Clean Up

Klantenservice

11

Carwash. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Clean Up Carwash Abonnement buiten werking is geweest. Overigens geldt dat de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden ook betaald dient te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van het Clean Up Carwash Abonnement.

 1. 20.6.  Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Clean Up Carwash de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de Abonnee. Tevens zal Clean Up Carwash de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Clean Up Carwash redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.
 2. 20.7.  De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als geldende betaling.
 3. 20.8.  Wijziging van het bankrekeningnummer en/of te naam stelling dienen aangegeven te worden middels een schrijven te richten aan: Clean Up Carwash BV, t.a.v. Afdeling Administratie, De Koumen 32, 6433 KD Hoensbroek. Enkel wijzigingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Tevens kunnen de gegevens ook via de website worden gewijzigd.

Artikel 21 – Klantgegevens

 1. 21.1.  De Abonnee houdt Clean Up Carwash onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer. Indien gewenst wordt kenteken te wijzigen inzake aanschaf nieuwe auto etc. gelieve dit door te geven via het contactformulier.
 2. 21.2.  Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Clean Up Carwash zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Clean Up Carwash zal uw gegevens niet verstrekken aan derden

Artikel 22 – Inschakelen derden

 1. 22.1.  Clean Up Carwash heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.
 2. 22.2.  Het is de Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean Up Carwash.

Artikel 23 – Overige bepalingen en toepasselijk recht

23.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Clean Up Carwash en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

Klantenservice

12

23.2. Indien enige bepaling van deze Abonnementsvoorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.

3. Particuliere Waspas

Artikel 24 – Inhoud Particulier Waspas

24.1. Een Waspas is een saldokaart (uitsluitend bestemd voor particulieren) van Clean Up Carwash waaraan een vooruit door de klant betaald en toegewezen saldo gekoppeld is.

 1. 24.1.  De Waspas blijft te allen tijde eigendom van Clean Up Carwash.
 2. 24.2.  Overdraagbaarheid: het is een ieder particuliere persoon toegestaan gebruik te maken van de Waspas.
 3. 24.3.  De pashouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Waspas en staat er voor in dat overige gebruikers van zijn/haar Waspas deze algemene voorwaarden en de huisregels van Clean Up Carwash naleven.

Klantenservice

13

 1. 24.4.  Uitsluitend op vertoon van een geldige Waspas kan een pashouder gebruik maken van de faciliteiten van Clean Up Carwash.
 2. 24.5.  In het geval van speciale acties kan Clean Up Carwash aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 25 – Particuliere Waspas verkrijgen

Een Particuliere Waspas verkrijgen bij Clean Up Carwash kan op de volgende manieren:

1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website: www.cleanupcarwash.nl

Artikel 26 – Verlies en/of diefstal van de Particuliere Waspas

 1. 26.1.  Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Waspas dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij de afdeling klantenservice (zie artikel 46).
 2. 26.2.  Na melding bij de afdeling klantenservice kan er een duplicaat van de Waspas worden aangemaakt. Het aanmaken van een Waspas zal zo spoedig mogelijk geschieden, met een maximum van 5 werkdagen. Zodra het duplicaat is aangemaakt zal de contactpersoon van de desbetreffende pas, per post een nieuwe Waspas ontvangen.
 3. 26.3.  In geval van beschadiging dient de betreffende Waspas aan de kassa te worden ingeleverd. De kosten voortvloeiend uit het vervangen van de Waspas zullen worden doorberekend aan de houder. Dit bedrag dient aan de kassa op de vestiging te worden voldaan.
 4. 26.4.  Kosten voor vervanging van de Waspas bedragen € 5,00.
 5. 26.5.  De houder van de Waspas heeft geen recht op restitutie van het opgewaardeerde geldbedrag over de periode dat de Waspas niet kan worden gebruikt.

Artikel 27 – Opwaarderen saldo en betaling

 1. 27.1.  Een Waspas is een vrijblijvende saldopas welke in gebruik genomen wordt na een initiële opwaardering van het saldo.
 2. 27.2.  Stortingen ten bate van de Waspas geschieden per 30,- / 50,- / 100,- / 250,-
 3. 27.3.  Stortingen kunnen worden verricht op een van de volgende manieren:
  1. Per contant of per Pinbetaling op locatie; of
  2. Digitaal via de website van Clean Up Carwash: www.cleanupcarwash.nl

Klantenservice

14

27.4. Indien de pashouder geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats.

Artikel 28 – Risico en aansprakelijkheid

 1. 28.1.  Het gebruiken van mogelijkheden en faciliteiten welke aan worden geboden door Clean Up Carwash is geheel voor eigen risico van de pashouder.
 2. 28.2.  Clean Up Carwash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de pashouder.

Artikel 29 – Klachten

29.1. In geval van klachten m.b.t. Clean Up Carwash dient de pashouder zich in eerste instantie te wenden tot de op dat moment behandelende medewerker en/of de aanwezige verantwoordelijke en in tweede instantie tot de klantenservice (zie artikel 46).

Artikel 30 – Tot slot

 1. 30.1.  Deze Algemene Voorwaarden van de Waspas zijn terug te vinden op www.cleanupcarwash.nl
 2. 30.2.  Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Clean Up Carwash en de pashouder.4. Zakelijke Waspas

Artikel 31 – Inhoud Zakelijke Waspas

 1. 31.1.  De Zakelijke Waspas is uitsluitend bestemd voor bedrijven. Met deze kaart worden de wassingen van de zakelijke consument geregistreerd. Zo ontvangt de zakelijke consument aan het einde van de maand digitaal de factuur met een specificatie en toelichting.
 2. 31.2.  De Zakelijke Waspas blijft te allen tijde eigendom van Clean Up Carwash.
 3. 31.3.  Overdraagbaarheid: het is een ieder werknemer van het bedrijf toegestaan gebruik te maken van de Waspas. (dit in overleg met de desbetreffende persoon van het bedrijf)
 4. 31.4.  De pashouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Waspas en staat er voor in dat overige gebruikers van zijn/haar Waspas deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Clean Up Carwash naleven
 5. 31.5.  Uitsluitend op vertoon van een geldige Waspas kan een pashouder gebruik maken van de faciliteiten van Clean Up Carwash.

Klantenservice

15

31.6. In het geval van speciale acties kan Clean Up Carwash aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 32 – Zakelijke Waspas verkrijgen

32.1. Een Zakelijke Waspas kan aangevraagd worden via: www.cleanupcarwash.nl waarna de zakelijke consument een aanbieding per mail ontvangt door Clean Up Carwash waarna samen overeen gekomen een Zakelijke Waspas wordt afgesloten.

Artikel 33 – Verlies en/of diefstal van de Zakelijke Waspas

 1. 33.1.  Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Waspas dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij de afdeling klantenservice (zie artikel 46).
 2. 33.2.  Na melding bij de afdeling Administratie kan er een duplicaat van de Waspas worden aangemaakt. Het aanmaken van een Waspas zal zo spoedig mogelijk geschieden, met een maximum van 5 werkdagen. Zodra het duplicaat is aangemaakt zal de zakelijke consument van de desbetreffende pas per post een nieuwe ontvangen.
 3. 33.3.  In geval van beschadiging dient de betreffende Waspas aan de kassa te worden ingeleverd. De kosten voortvloeiend uit het vervangen van de Waspas zullen worden doorberekend aan de zakelijke consument. Dit bedrag zal verrekend worden op de eindfactuur van de desbetreffende maand.
 4. 33.4.  Kosten voor vervanging van de Waspas bedragen € 5,00

Artikel 34 – Betaling van de Zakelijke Waspas

34.1. Iedere maand ontvangt de zakelijke consument een eindfactuur van de desbetreffende periode. Deze factuur kan alleen via overmaking naar de op de factuur aangegeven gegevens voldaan worden.

Artikel 35 – Risico en aansprakelijkheid

 1. 35.1.  Het gebruik maken van mogelijkheden en faciliteiten welke aan worden geboden door Clean Up Carwash is geheel voor eigen risico van het bedrijf.
 2. 35.2.  Clean Up Carwash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van het bedrijf.

Artikel 36 – Klachten

36.1. In geval van klachten m.b.t. Clean Up Carwash dient de pashouder zich in eerste instantie te wenden tot de op dat moment behandelende medewerker en/of de aanwezige verantwoordelijke en in tweede instantie tot de klantenservice (zie artikel 46).

Klantenservice

16

Artikel 37 – Tot slot

 1. 37.1.  Deze Algemene Voorwaarden van Clean Up Carwash zijn terug te vinden op www.cleanupcarwash.nl
 2. 37.2.  Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Clean Up Carwash en de zakelijke consument.
X